ข่าวลาสเวกัส 523 : 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงร.9


ข่าวลาสเวกัส 523 : 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตในหลวงร.9

@@@13 ตุลาคม เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของปวงชนชาวไทยคือ วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปวงชนชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ปวงชนชาวไทย ยังรู้สึกอาดูรเสียใจอาลัยรัก ต่อการเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์จะคงอยู่ในหัวใจของปวงชนชาวไทยไปตลอดกาล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระนามเดิมว่า “พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช” ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (ต่อมาได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธยเป็น สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก) และหม่อมสังวาล (ต่อมาได้รับการเฉลิมพระนามาภิไธย เป็นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ณ โรงพยาบาลเมานท์ออเบอร์น (Mount Auburn) รัฐเมสสาชูเขตต์ (Massachusetts) ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อพระชนมายุได้ 5 พรรษา ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนมาแตร์เดอี กรุงเทพมหานคร ต่อจากนั้นทรงเสด็จไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในชั้นประถมศึกษา ที่โรงเรียนเมียร์มองต์ (MERRIMENT) เมืองโลซานน์ (LASAGNA) ในปี พ.ศ. 2478 ได้ทรงเข้าศึกษาต่อที่ CEDE NOUBELLE DE LA SUES ROMANCE CHILLY ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่รับนักเรียนนานาชาติ ในระดับอุดมศึกษาทรงเข้าศึกษาในแผนกวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเมืองโลชานน์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2481 ได้เสด็จนิวัตกลับประเทศไทย พระองค์ ได้ขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2489 ทรงเฉลิมพระปรมาภิไธยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และในวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณขัตติยราชประเพณี ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระมหาราชวัง เฉลิมพระปรมาภิไธยตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร” และได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการเป็นสัจวาจาว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม” พระองค์ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เสวยราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย ถึง 70 ปี  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลากว่า 60 ปีที่ทรงครองราชย์เป็นประมุขแห่งราชอาณาจักรไทย

 

โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

-มูลนิธิชัยพัฒนา

-มูลนิธิโครงการหลวง

-โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

-โครงการหลวงอ่างขาง

-โครงการปลูกป่าถาวร

-โครงการแก้มลิง

-โครงการฝนหลวง

-โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

-โครงการแกล้งดิน

-กังหันชัยพัฒนา

-แนวพระราชดำริ ผลิตแก๊สโซฮอล์ในโครงการส่วนพระองค์ (พ.ศ. 2528)

-แนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง

 

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

 

@@@เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม ที่ผ่านมา วัดพุทธภาวนาลาสเวกัส ได้จัดพิธีกฐินสามัคคี ได้รวบรวมเงินจากผู้มีจิตศรัทธาถวายเป็นกุศล จำนวนทั้งสิ้น $ 10,019.00 ขอโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านด้วย

ประมวลภาพบรรยากาศงานทอดกฐิน วัดพุทธภาวนา ลาสเวกัส
ประมวลภาพบรรยากาศงานทอดกฐิน วัดพุทธภาวนา ลาสเวกัส

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

.
.

ประมวลภาพบรรยากาศงานทอดกฐิน วัดพุทธภาวนา ลาสเวกัส
ประมวลภาพบรรยากาศงานทอดกฐิน วัดพุทธภาวนา ลาสเวกัส