บทความพิเศษ : รู้ช่องทางเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อธุรกิจขนาดเล็กช่วง COVID-19


บทความพิเศษ : รู้ช่องทางเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อธุรกิจขนาดเล็กช่วง COVID-19

ข้อมูลจาก : ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ

 

ตามที่รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ได้ประกาศโครงการเพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ภายใต้ กม. CARES Act เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 องค์กรสามัคคีไทยอเมริกัน (Thai American Samakkee Summit Coalition) ได้ร่วมมือกับศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai Community Development Center) จัด webminar “Saving Our Small Businesses” เพื่อผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการไทย-อเมริกัน ได้รู้ข้อมูลและช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุนที่รัฐบาลสหรัฐฯ เสนอให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก

   

ต่อไปนี้คือแหล่งทุนที่ผู้ประกอบการในสหรัฐฯ ควรรู้ ในช่วง COVID-19

 

-Economic Injury Disaster Loan (EIDL) เป็นโครงการเงินกู้ที่รัฐบาลกลางได้ประกาศออกมาเพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงแรก ๆ ที่ COVID-19 เริ่มแพร่ระบาดในสหรัฐฯ เงื่อนไขการสมัครไม่ยุ่งยาก จึงได้รับการเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า Helicopter Loan โครงการ EIDL เสนอให้กู้สูงสุดรายละ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ด้วยดอกเบี้ยที่ต่ำมาก และหากธุรกิจนั้น ๆ ไม่ได้เลิกจ้างตรงตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด ก็ไม่ต้องจ่ายคืน จุดประสงค์ของโครงการออกมาเพื่อให้เจ้าของธุรกิจนำเงินไปคงการจ้างงานลูกจ้างของตน ขณะที่คงธุรกิจให้สามารถดำเนินต่อไปได้

 

สามารถยื่นสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://covid19relief.sba.gov/#/

 

-Paycheck Protection Program (PPP) เป็นโครงการเงินกู้ถัดมาที่รัฐบาลกลางสหรัฐฯ ได้ประกาศและมอบหมายให้องค์การธุรกิจขนาดเล็ก (Small Business Administration: SBA) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โครงการ PPP ได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นมา ให้ผู้ประกอบการยื่นสมัครขอเงินกู้แบบไม่ต้องจ่ายคืน หากเข้าเงื่อนไขที่ SBA กำหนดในการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างเพื่อไม่ให้เกิดการว่างงาน โดยค่าจ้างที่ผู้ประกอบการจ่ายลูกจ้างจะต้องคิดเป็นอย่างน้อยร้อยละ 75 ของเงินกู้ดังกล่าว (ค่าจ้างลูกจ้างต้องไม่เกิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ/คน/ปี) นอกจากนั้น ผู้ประกอบการยังสามารถนำเงินกู้ดังกล่าวไปจ่ายค่าดอกเบี้ยสินเชื่อ ค่าเช่า รวมถึงค่าสาธารณูปโภค ผู้ประกอบการสามารถยื่นสมัครโครงการ PPP ผ่านธนาคารในพื้นที่ของตน โดยสามารถสืบค้นธนาคารที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ https://www.sba.gov/paycheckprotection/find

 

ดูรายละเอียดโครงการ PPP เพิ่มเติมได้ที่ https://www.sba.gov/funding-programs/loans/coronavirus-relief-options/paycheck-protection-program-ppp#section-header-5

 

-Verizon Small Business Recovery Fund เป็นเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่า (grant) ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง Local Initiatives Support Corporation (LISC) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ทำงานเพื่อเชื่อมโยงให้ชุมชนที่ยังด้อยโอกาสได้เข้าถึงแหล่งทรัพยากรจากภาครัฐ องค์กร และเอกชน ร่วมกับ Verizon บริษัทโทรคมนาคมรายใหญ่ในสหรัฐฯ เป็นการสนับสนุนเงินให้เปล่า Verizon ได้สนับสนุนเงินจำนวน 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อให้ความช่วยเหลือธุรกิจที่ประสบปัญหาจาก COVID-19 สูงสุดรายละ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือในกลุ่มผู้ประกอบการผิวสี ธุรกิจของสตรี และธุรกิจในชุมชนที่มีประวัติว่าเข้าไม่ถึงแหล่งทุนเป็นพิเศษ โครงการนี้เพิ่งปิดรับรอบแรกไป และจะเปิดรับสมัครอีกครั้งในช่วงกลางเดือนเมษายน 2563

 

ศึกษาและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.lisc.org/covid-19/verizon-small-business-recovery-fund/

 

ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นและไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมายหรือทางภาษี เนื่องจากผู้ประกอบการแต่ละรายมีสถานการณ์เฉพาะกรณีที่แตกต่างกันไป โปรดปรึกษานักกฎหมาย ทนายความหรือนักบัญชีเพิ่มเติมในรายละเอียด

 

วิทยากรใน webminar ได้เตือนไว้ด้วยว่า ปัจจุบัน มีมิจฉาชีพในทุกรูปแบบที่อาจติดต่อผู้ประกอบการทางโทรศัพท์ ข้อความ สื่อสังคมออนไลน์ บุคคล หรืออีเมล และแอบอ้างและนำเสนอการเข้าถึงแหล่งทุนเหล่านี้ หากได้รับการติดต่อ ขอให้ผู้ประกอบการตรวจสอบให้แน่ใจว่า เป็นการติดต่อโดยภาครัฐจริงซึ่งหากติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมี domain name .gov สามารถดู webminar “Saving Our Small Businesses” ได้ที่ https://www.facebook.com/235614756808605/posts/1066634710373268/?d=n

.
.