สมัชชาสงฆ์ฯแนะนำวัด งดกิจกรรมช่วงไวรัสลาม


สมัชชาสงฆ์ฯแนะนำวัด งดกิจกรรมช่วงไวรัสลาม

แอลเอ (สยามทาวน์ยูเอส) : สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐฯ ออกประกาศเรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา แนะวัดในสังกัดงดจัดงานบุญประเพณีต่างๆ ในช่วงนี้ เพื่อป้องกันอันตรายของพระธรรมทูตและคนในวัด

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2020 สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้ออกประกาศแจ้งมายังวัดไทยในสังกัดทั่วประเทศอเมริกา จำนวนสองฉบับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (โควิด-19) ทั้งสิ้น

โดยฉบับแรก เป็นประกาศเลื่อนการประชุมสมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 44/2563 ความว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ที่เกิดขึ้นในมณฑลอู่ฮั่น ประเทศจีน แล้วแพร่ระบาดไปในประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย ซึ่งเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ เป็นโรคระบาดที่มีผลกระทบร้ายแรงต่อชีวิต สถานการณ์ขณะนี้มีแนวโน้มสูงที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของสาธารณชน และพระธรรมทูตที่ปฏิบัติศาสนกิจประจำอยู่ในวัด ที่ต้องสัมผัส และเกี่ยวข้องกับชุมชน และเชื้อโรคสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้อย่างรวดเร็ว

สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา จึงขอประกาศเลื่อนกำหนดการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 44/2563 ณ วัดพระมหาชนก เมืองกริฟฟิน รัฐจอร์เจีย ระหว่างวันที่ 16-21 มิถุนายน พ.ศ.2563 และกิจกรรมทุกประเภทโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ จะหยุดลง และกลับคืนสู่สภาวะปกติ

ดังนั้น จึงขอประกาศให้วัดสมาชิกสมัชชาสงฆ​์ไทยฯ และพุทธศาสนิกชนทั่วไปรับทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการอนุวัตตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และปฏิบัติตามประกาศของทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ในมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) 

โดยประกาศฉบับนี้ ลงนามโดยพระเทพพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์​ไทยในสหรัฐอเมริกา

ส่วนประกาศของสมัชชาสงฆ​์ไทยฯ ฉบับที่สอง เป็นเรื่อง “มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)” โดยระบุว่า ทางสมัขชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ขอประกาศแจ้งให้วัดสมาชิกสมัชชาสงฆ​์ไทยฯ และพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้รับทราบ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามประกาศของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ควรปฏิบัติตามมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ดังนี้

1 ให้ปฏิบัติตามระเบียบมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 6/2563 มติที่ 137/2563 ตามที่วัดต่างๆ ได้รับทราบแล้วนั้น และตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

2 ให้ปฏิบัติตามประกาศของสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไทยต่างประเทศ เรื่องมาตรการควบคมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) สำหรับพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563

3 ควรงดการจัดกิจกรรมทำบุญประเพณีต่างๆ ที่มีการมารวมตัวกันของคนหมู่มาก ซึ่งอาจจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้

4 ให้ปฏิบัติตามประกาศของรัฐบาลท้องถิ่น หรือรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา ในมาตรการควบคุมละป้องกันโรคไวรัสสายพันธุ์ใหม่อย่างเคร่งครัด

5 ให้วัดต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา ติดตามข่าวสาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสสายพันธุ์ใหม่ เพื่อรับทราบข้อมูลในมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ อย่างใกล้ชิด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563.

ในส่วนของวัดไทย ลอส แอนเจลิส ซึ่งถือเป็นวัดหลักของชุมชนไทยในนครลอส แอนเจลิส และกำลังจะมีการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2563 ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 11-12 เมษายน นี้นั้น ล่าสุด ทางวัดไทยฯ ได้แจ้งมายังสยามทาวน์ยูเอสว่า จะมีการพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้ง ในการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการวัดไทยฯ และกรรมการจัดงานเทศกาลสงกรานต์วัดไทยฯ ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม เวลา 16.00 น. ณ อุโบสถศาลา ชั้นล่าง จากนั้นจะแจ้งผลการประชุมให้สาธารณชน ทราบอีกครั้ง.