ถอยหลังเดินหน้า


ถอยหลังเดินหน้า

โดย : ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ

ความเคลื่อนไหวต่อต้านการซื้อเรือดำน้ำ ที่เป็นไปอย่างคึกคักกว้างขวางก่อนหน้านี้ บัดนี้ผ่อนคลายเบาบางลงเห็นได้ชัด ทั้งนี้เนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งให้กองทัพเรือ เจ้าภาพในการซื้อเรือดำน้ำในครั้งนี้ประสานงานไปยังประเทศจีนว่าขอให้ชะลอการจ่ายเงินค่างวดประจำปีประมาณ 3,000 ล้านกว่าบาทไปก่อน ทางฝ่ายจีนก็ยอมรับข้อเสนอจากกองทัพเรือซึ่งเป็นคู่ค้า ให้ความร่วมมือกับไทยเป็นอย่างดีที่จะคงเรื่องราวต่างๆ ในการซื้อเรือดำน้ำเอาไว้ทั้งกระบวนการ และยอมรับข้อเสนอการเลื่อนจ่ายค่างวดไปก่อนตามที่กองทัพเรือไทยเสนอไป 

เมื่อท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมผู้กำกับดูแลสามเหล่าทัพสั่งถอยเช่นนั้น ทางทหารเรือก็ยินดีถอยตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทุกประการ

การถอยคราวนี้ เรียกว่าเป็นการถอยคนละก้าว คือฝ่ายที่คัดค้านการซื้อเรือดำน้ำทุกฝ่ายที่คัดค้านบนเหตุผลหลักทางเศรษฐกิจ ก็ถือว่าได้รับการตอบสนองข้อเรียกร้องจากรัฐบาลแล้ว ฝ่ายทหารเรือ แม้จะต้องชะลอการจ่ายเงินซื้อเรือดำน้ำออกไป แต่ก็มิได้เสียโครงการที่ดำเนินมาหลายปีไปแต่อย่างใด ต่างฝ่ายต่างไม่มีใครเสียหาย เพราะทั้งฝ่ายเรียกร้องและฝ่ายตอบสนอง ล้วนทำเพื่อบ้านเมืองอันเป็นที่รักของตนทั้งนั้น

กรณีเรือดำน้ำนี้ ก็เป็นกรณีตัวอย่างของความเคลื่อนไหวทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการเข้าไปควบคุมนโยบายและการบริหารงานของรัฐบาล ทั้งผ่านตัวแทน คือคณะกรรมาธิการ และเสียงเรียกร้องโดยตรง ประชาชนไม่ควรอยู่เฉยต่อการกำกับดูแลการทำงานของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานในการใช้จ่ายภาษีอากรของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก็เดินหน้าไปหลายก้าว เมื่อพรรคการเมืองทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลได้ตกลงเห็นชอบร่วมกันที่จะแก้ไขวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อน เพื่อให้วิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญดำเนินไปโดยง่ายกว่าในอดีต แต่การไขกุญแจดอกแรกก็ยังคงยาก เพราะต้องอาศัยเสียงจากรัฐสภา คือ ทั้งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวนมาก 

แต่ขณะนี้ ทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้ขานรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญคราวนี้อย่างกว้างขวาง แนวโน้มที่จะแก้ไขรัฐธรรมเพื่อเปิดประตูสู่การตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญก็มีค่อนข้างสูง ตอนนี้ก็เริ่มมีการพูดถึงลักษณะและจำนวนของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญกันบ้างแล้ว

นับเป็นความก้าวหน้าแห่งการเรียนรู้ประชาธิปไตยไปอีกก้าวหนึ่ง ที่ค่อนข้างสวยงามในยามที่การเมืองคุกรุ่นอย่างนี้ การใช้ความรัก ความเมตตา ความอดทนและความเข้าใจ หันหน้าเข้าหากัน หาทางออกร่วมกัน ทางออกทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยย่อมมีให้เสมอ 

อย่าลืมคุณธรรมสำคัญสองข้อหลักที่ประชาชนทุกฝ่าย ผู้ต้องการเห็นประชาธิปไตยเจริญก้าวหน้าต้องถือปฏิบัติร่วมกันคือ ความอดทนและความเมตตาต่อกัน โดยมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อช่วยกันสร้างประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองให้มากที่สุด ตามคำของท่านประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอล์น ที่กล่าวไว้ว่า  ‘ประชาธิปไตย คือระบอบการปกครอง ที่เป็นของประชาขน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน’ 

เมตตาและอดทน คือ ถนนสู่ประชาธิปไตยที่ที่สดใสและยั่งยืน.

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 04.00 น.

วัดพุทธปัญญา เมืองโพโมน่า รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา