ชาตกาล 114 ปี หลวงพ่อพุทธทาส


ชาตกาล 114 ปี หลวงพ่อพุทธทาส

โดย: ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ

    อาตมาเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งที่ติดตามงานเขียนและงานบรรยาย เพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของหลวงพ่อพุทธทาสมาเป็นเวลานาน กล่าวได้ว่า ในกระบวนการศึกษาพระพุทธธรรมนั้น หลังจากได้เรียนนักธรรมชั้นตรี โท และเอก อันเป็นหลักสูตรที่ทางคณะสงฆ์จัดให้แล้ว คำอธิบายธรรมะเพิ่มเติมในรายละเอียดที่ยากๆ ก็ได้ศึกษาจากคำบรรยาย หรือ หนังสือที่หลวงพ่อพุทธทาสประพันธ์แทบทั้งสิ้น

    แม้อาตมาจะศึกษางานหลวงพ่อพุทธทาสผ่านงานเขียนและงานบรรยายมากมาย แต่ก็ใช่ว่าจะเข้าใจในเรื่องที่ท่านได้อธิบายไว้อย่างทะลุปรุโปร่ง หลายๆเรื่องยังต้องศึกษาแล้วศึกษาอีก ฟังแล้วฟังอีก จึงค่อยๆกระจ่างขึ้นมา สมัยที่เป็นสามเณรโตๆใกล้ๆจะอุปสมบท มีโอกาสได้ไปกราบท่านที่สวนโมกข์ ช่วงค่ำหลังทำวัตรเย็นจะมีญาติโยมและพระภิกษุสามเณรมาฟังท่านตอบปัญหาตรงม้าหินหน้ากุฏิท่าน พระภิกษุรูปหนึ่งได้ถามท่านว่าทำไมเรื่องขันธ์ 5 นี่ยากจริงๆ  หลวงพ่อท่านตอบว่า การศึกษาธรรมะทุกเรื่องถ้าพบว่ายากต้องค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆ ท่านบอกว่า ต้องอ่านสัก30 รอบคือ อ่านแล้วอ่านอีก จนเข้าใจลองไปอ่านดูนะ

    คำแนะนำของหลวงพ่อพุทธทาสในคืนนั้น เมื่อนำมาไตร่ตรองแล้ว ก็พบว่า เป็นความจริงแท้ทุกประการ นอกจากจะใช้หลักการนี้ศึกษาธรรมะแล้ว เวลาที่จะศึกษาเรื่องอื่นๆ หากนำวิธีนี้ใช้จะทำให้เข้าใจในเนื้อหาการเรียนนั้นๆไปหมด ไม่ว่าเรื่องนั้นๆจะยากเพียงเรา ต้องเข้าใจบ้างไม่มากก็น้อย  การที่หลวงพ่อสอนสั้นๆแบบนี้ นับเป็นเรื่องใหญ่ที่เกี่ยวโยงสัมพันธ์ไปได้หมด   เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการทางพระพุทธศาสนาโดยตรง คือ เรื่องของกรรม มนุษย์คนใดปรารถนาความสำเร็จในทางโลกหรือทางธรรม หากได้กระทำบ่อยๆไม่ท้อถอยย่อมเข้าถึงความสำเร็จในเรื่องนั้นเป็นแน่แท้

    ญาติโยม หรือ พระภิกษุผู้ใหญ่หลายๆท่านมักจะถามอาตมาว่า อาตมาเป็นศิษย์ใกล้ชิดหลวงพ่อพุทธทาสใช่ไหม หรือ เคยอยู่สวนโมกข์นานไหม เพราะเห็นว่า อาตมาจะยกย่องอ้างอิงหลวงพ่อพุทธทาสในการบรรยายธรรมค่อนข้างมาก

    อาตมาตอบคำถามนี้ว่า ถ้าจะให้คำจำกัดความว่า หากอาตมาได้อ่านธรรมะของท่านมากมายจนนำไปปฏิบัติและเผยแผ่ธรรมะได้ อาตมาเป็นศิษย์ใกล้ชิดของท่าน ภายใต้คำจำกัดความข้อนี้ อาตมาเป็นศิษย์ของท่านแน่นอนตั้งแต่เป็นสามเณรน้อยจนกระทั่งบัดนี้ และคงจะเป็นศิษย์ใกล้ชิดของท่านอีกต่อไป

    แต่ถ้าจะให้คำจำกัดความเสียใหม่ว่า คนที่เคยอยู่สวนโมกข์นาน เคยศึกษาธรรมะโยตรงจากท่านอย่างใกล้ชิด เช่น ท่านอาจารย์โพธิ์ หรือ ท่านอาจารย์ขุนทอง ท่านอาจารย์พะยอม  อาตมาคงไม่มีโอกาส เป็นศิษย์ของท่านได้เลยเพราะอาตมาไม่เคยไปจำพรรษาที่สวนโมกข์แม้แต่พรรษาเดียว มีแต่ไปสวนโมกข์อย่างโฉบเฉี่ยว เช่น ในวันล้ออายุ วันทำวัตร หรือ วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันวิสาขบูชาเป็นต้น

    พุทธศาสนิกชนทั้งหลายมักจะถามอาตมาว่า  หลวงพ่อพุทธทาส ขุดเอาเฉพาะธรรมะที่ลึกซึ้งมาอธิบาย เข้าใจยากมาก ทำไมท่านจึงชอบของยากๆ

    อาตมามักจะตอบว่า ในทัศนะของอาตมานั้น กลับมองว่า หลวงพ่อพุทธทาส ได้นำธรรมะที่ใกล้ตัวมาสอน ถ้าจะพูดว่า ยากก็ไม่ยากแต่ประการใด เช่น ท่านสอนว่า ธรรมะ คือ หน้าที่ หน้าที่ คือ ธรรมะ การปฏิบัติธรรมคือการทำหน้าที่ การทำหน้าที่ คือ การปฏิบัติธรรม ดูดีๆไม่พบว่า ยากตรงไหน เพราะทุกคนก็มีหน้าที่ทั้งต่อตนเองและสังคมกันอยู่แล้ว  มีหน้าที่ต่อกันตั้งแต่เล็กจนโต จนลาโลกไป อย่างน้อยหน้าที่ที่ทุกคนต้องทำ คือ การหายใจเข้าออก เพื่อความรอดชีวิต 

    ทุกครั้งที่หายใจเข้าออก พึงภูมิใจเสมอว่า  กำลังปฏิบัติธรรม  ทุกครั้งที่ตักอาหารเข้าปาก  เข้าห้องน้ำ ถ่ายของเสีย  อาบน้ำ นอนพักผ่อน ทุกอย่างล้วนเป็นการปฏิบัติธรรม

    ครั้นเมื่อ ลงมือทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานสวน งานไร่ งานนา งานในสำนักงาน ล้วนกำลังปฏิบัติธรรม ตามที่ท่านสอนไว้ว่า การทำงาน คือ การปฏิบัติธรรม

    ที่ยกคำสอนของหลวงพ่อพุทธทาสมาเพียง 2 เรื่อง เพื่อยืนยันความรู้สึกของอาตมาว่า หลวงพ่อพุทธทาสสอนธรรมะง่ายๆ มีอยู่ในชีวิตประจำวันและนำมาปฏิบัติได้จริงและได้ผลจริง

    คำสอนของหลวงพ่อพุทธทาสที่เปิดเผย เชิญชวนให้ทุกคนสามารถเข้าถึงธรรมได้และมีความสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์จากการปฏิบัติธรรมได้จริงๆ เป็นแรงดึงดูดใจให้อาตมาต้องขวนขวายศึกษาธรรมะของท่าน ทุกกาลหรือทุกสถานที่ เท่าที่เหตุปัจจัยจะอำนวย

    ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นี้ อาตมาได้ทราบว่า ทางสวนโมกข์ไชยา และสวนโมกข์กรุงเทพฯ จะได้จัดรายการธรรมะออนไลน์กันทั้งวันก็เป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ท่านสาธุชนทั้งหลายที่ชอบฟังธรรมของหลวงพ่อพุทธทาส ก็ติดตามจาก facebook ทั้งจากสวนโมกข์กรุงเทพฯและสวนโมกข์ไชยาได้ เพราะปกติก็ติดตามกันอยู่แล้ว นอกจากนี้เป็นที่น่ายินดีว่า ได้มีการเชิญชวนกันงดอาหารเป็นของขวัญถวายหลวงพ่อพุทธทาสเป็นพิเศษดังผู้มีศรัทธาในหลักธรรมและปฏิปทาของท่านเคยทำมา อาตมาเคยทำมาเป็นประจำทุกปีและปีนี้ก็จะงดอาหารถวายของขวัญแก่หลวงพ่อพุทธทาสดั่งที่เคยทำมาทุกปี ของขวัญชิ้นนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ให้เองและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรโลกได้ไม่น้อยทีเดียว.

    ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นี้ ทาง Facebook Live Wat Buddhapanya จะได้มีการถ่ายทอดการอภิปราย และเสียงปาฐกถาธรรมของหลวงพ่อพุทธทาสตลอดทั้งวันเช่นกัน แต่จะเลือกสรรปาฐกถาธรรมที่ไม่ซ้ำกันกับทางสวนโมกข์กรุงเทพฯและสวนโมกข์ไชยาได้ออกอากาศ

    ท่านสาธุชนที่อ่านข้อความนี้แล้วจะร่วมงานธรรมสมโภช 114 ปีชาตกาล หลวงพ่อพุทธทาสก็จะทำได้เลย ทุกท่านทำอยู่ที่บ้าน หรือ ฟังธรรมอยู่ที่บ้าน ทำหน้าที่ให้ถูกต้องด้วยความสดชื่นเบิกบาน รักษาใจให้สะอาด สว่างและสงบ ก็จะได้ถวายความเคารพแก่หลวงพ่อพุทธทาสทันที ปฏิบัติธรรมง่ายๆเกิดขึ้นได้ทุกหนทุกแห่ง ขอธรรมะ พรและเมตตา จงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายผู้สนใจในพุทธธรรมโดยทั่วกัน

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 6.23 น.

วัดอุโมงค์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่