เดินทางสร้างกุศล


เดินทางสร้างกุศล

เจริญพร ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย

เนื่องจากอาตมาต้องเดินทางปฏิบัติศาสนกิจเป็นสะพานบุญ นำเงินที่ท่านสาธุชนทั้งหลายไปมอบให้ตามโรงเรียนและองค์กรการกุศล เพื่อส่งเสริมให้ผู้ด้อยโอกาสได้มีโอกาสพัฒนาตนเองจนตนเองเป็นที่พึ่งของตนได้ ตลอดเวลาที่เดินทางถึงประเทศไทย จึงขอรายงานการกุศลแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายให้ได้รับทราบและอนุโมทนาโดยทั่วกัน

วันที่ 2 มีนาคม 2563 เดินทางไปโรงเรียนไตรมิตรสามัคคี ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง โดยมี พระมหาอัมพร ชุตินฺธโร เจ้าอาวาสวัดสันคะยอม อำนวยความสะดวกในเรื่องยานพาหนะ ได้มอบเงินจำนวน 124,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ซึ่งบริจาคมาโดย คุณจตุรงค์ คุณนิภา ธนาฒย์ และคุณอาทร วัฒนาธร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายแก่ครูอัตราจ้าง 3 อัตรา เพื่อสอนแทนครูประจำการที่ย้ายไปช่วยราชการที่อื่น จึงขออนุโมทนา ทั้งผู้บริจาค และ ครูอัตราจ้างที่กรุณาเสียสละเพื่อเด็กน้อยในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนครูสืบไป

วันที่ 3 มีนาคม 2563 อาตมาพร้อมด้วยพระมหาอัมพร ชุตินฺธโร ได้นำเงินจากโครงการรักษ์โลก รักน้อง ที่ดำเนินการร่วมกันโดยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาววัดพุทธปัญญาและพุทธศาสนิกชนชุมชนคนรักธรรมกริฟฟิตพาร์ค ไปมอบแก่โรงเรียนบ้านแม่วาก ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน เมื่อเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ครูและกรรมการโรงเรียนและฉันเพลแล้วได้เดินทางมุ่งหน้าไปสู่โรงเรียนพุทธเกษตร อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อมอบเงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และบริจาคเพื่อซื้อเสื้อผ้าให้แก่นักเรียนที่เสื้อผ้าเก่าจำนวน 25,000 บาท(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จากนั้นก็เดินทางถึงวัดสันคะยอมได้มอบเงินจากโครงการรักษ์โลกรักน้อง เพื่อสนับสนุนการศึกษาแก่สามเณรจำนวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นำเงินบริจาคที่คณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนชาววัดพุทธปัญญาฝากมา บริจาคแก่มูลนิธิศรีธรรมราชา เพื่อสมทบสร้างตึกสงฆ์อาพาธศรีธรรมราชา ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 118,500 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) คณะกรรมการมูลนิธิแจ้งให้ทราบว่า หากได้รับบริจาคจำนวน 150 ล้านบาทจะเริ่มงานก่อสร้างได้ทันที หากได้รับบริจาคจากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ถึง 500 ล้านบาท จะได้ตึกสองชั้นพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ที่จะพร้อมเปิดการถวายการรักษาแก่สงฆ์อาพาธได้ทันที ขณะที่เขียนบทความนี้ยอดบริจาคล่าสุดจำนวน 85,661,102.57 บาท (แปดสิบห้าล้าน หกแสนหกหมื่นหนึ่งพัน หนึ่งร้อยสองบาท ห้าสิบเจ็ดสตางค์) จึงแจ้งมาเพื่อร่วมอนุโมทนามหากุศลครั้งนี้โดยทั่วกัน

วันที่ 6 มีนาคม 2563 คุณประสิทธิชัย ครุฑกาศ ขับรถเดินทางไปยังหมู่บ้างช่องช้าง ตำบลพรุพี อำเภอนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี เพื่อมอบเงินจำนวน 404,000 บาท (สี่แสนสี่พันบาทถ้วน) แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ศูนย์บริการคนตาบอดสาขาภาคใต้เพื่อสมทบสร้างตึกศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอดในเขตภาคใต้เพื่อให้มีอาชีพพึ่งตนเองได้ เมื่อมอบเงินให้แล้วได้ร่วมวางรากฐานตึกศูนย์ฝึกอาชีพด้วยการเทปูนและสวดชัยมงคลคาถา เมื่อเสร็จพิธีแล้วได้แสดงธรรมเรื่อง สติตื่นรู้ได้ รักษากาย รักษาจิต สร้างความปลาบปลื้มปีติในธรรมทั้งแก่คนตาบอดและเจ้าหน้าที่ที่ไปร่วมงานอย่างยิ่ง การมหากุศลครั้งนี้มีความอิ่มจากการกระทำจริงๆ เพราะคนตาบอดทุกคนบอดเพียงตาแต่ใจเขาสว่างไสวยิ่งนัก ขอให้ท่านผู้อ่านยกมือขึ้นสาธุการเพื่อรับเอามหากุศลครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงเถิด ขอขอบคุณและชื่นชมพี่น้องพุทธศาสนิกชนชาววัดพุทธปัญญา ชุมชนคนรักธรรม จากมหานครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย และพี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวชิคาโก้ ที่ร่วมแรงร่วมใจ บริจาคทรัพย์ในครั้งนี้ พี่น้องคนตาบอดทุกท่านฝากขอบคุณและความซาบซึ้งมอบแก่ท่านทั้งหลายมา ณ โอกาสนี้

สุดท้ายนี้ด้วยบุญญาบารมีที่ท่านทั้งหลายได้กระทำมาแต่ในอดีตก็ดี ปัจจุบันก็ดีจงเป็นพลวปัจจัยส่งเสริมให้เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ภายใต้ร่มธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปเทอญ

 

เขียนที่เกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 10.33 น.

 

 

มอบเงินให้กับโรงเรียนบ้านแม่วาก ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
มอบเงินให้กับโรงเรียนบ้านแม่วาก ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

บริจาคเงินแก่มูลนิธิศรีธรรมราชา เพื่อสมทบสร้างตึกสงฆ์อาพาธศรีธรรมราชา ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 118,500 บาท
บริจาคเงินแก่มูลนิธิศรีธรรมราชา เพื่อสมทบสร้างตึกสงฆ์อาพาธศรีธรรมราชา ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 118,500 บาท

มอบเงินจำนวน 404,000 บาท แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ศูนย์บริการคนตาบอดสาขาภาคใต้ ตำบลพรุพี อำเภอนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี
มอบเงินจำนวน 404,000 บาท แก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ศูนย์บริการคนตาบอดสาขาภาคใต้ ตำบลพรุพี อำเภอนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี

นำปัจจัยจาก "โครงการรักษ์โลกรักน้อง" มาถวายเป็นค่าภัตตาหารเเด่ลูกๆ สามเณรวัดสันคะยอม ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท
นำปัจจัยจาก "โครงการรักษ์โลกรักน้อง" มาถวายเป็นค่าภัตตาหารเเด่ลูกๆ สามเณรวัดสันคะยอม ต.มะขามหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท