เทรนสินค้าแฟชั่นรักษ์โลกในตลาดสหรัฐฯ


เทรนสินค้าแฟชั่นรักษ์โลกในตลาดสหรัฐฯ


.
.


 

โดย : ศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ

 

 

สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดของโลก ในบรรดาสินค้ามากมายที่ชาวอเมริกันบริโภคนั้น กลุ่มสินค้าแฟชั่นนับว่าเป็นตลาดใหญ่  สินค้าแฟชั่นที่ชาวอเมริกันบริโภคมากที่สุดได้แก่ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม กระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับ ซึ่งมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตและจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความตระหนักรู้และความต้องการที่จะรักษ์โลกของผู้บริโภค

พฤติกรรมของผู้บริโภคสหรัฐฯ เปลี่ยนไปใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในช่วงกว่าสิบปีที่ผ่านมา ชาวอเมริกันนิยมสินค้าแฟชั่นในแบบที่เรียกว่า Fast Fashion สินค้ากลุ่มนี้เป็นที่นิยมเพราะเดินตามทันกระแสในวงการแฟชั่นที่มาเร็วไปเร็ว ราคาเป็นมิตรกับผู้สวมใส่ ใช้ผ้าใยสังเคราะห์ในการผลิต แต่แน่นอนว่า แฟชั่นไปเร็วมาเร็ว เมื่อตกเทรนด์ ผู้บริโภคก็เปลี่ยนไปบริโภคสินค้า Fast Fashion รอบใหม่โดยทิ้งชุดเก่า ๆ ไป กลายเป็นขยะที่สะสมเพิ่มมากขึ้น ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่เมื่อไม่นานมานี้ ผู้บริโภคและผู้ผลิตเริ่มตื่นรู้ในการลดขยะเพื่อดูแลโลกใบนี้มากขึ้น กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรับผิดชอบต่อสังคมมีมากขึ้นในกลุ่มผู้บริโภคในสหรัฐฯ เนื่องจากขยะจากสินค้า Fast Fashion ไม่สามารถย่อยสลายได้ รวมถึงปัญหาขยะพลาสติกในทะเลกำลังเข้าสู่ขั้นวิกฤต จึงเกิดกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่

สินค้าแฟชั่นรักษ์โลกอาจมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป โดยรวมหมายถึงสินค้าแฟชั่นที่คำนึงถึงกระบวนการผลิตสินค้าครบวงจรตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบจนถึงปัจจัยแวดล้อมที่จะได้รับผลกระทบจากการผลิต รวมถึงประเด็นของการใช้แรงงานในกระบวนการผลิตอย่างเป็นธรรม ในปัจจุบัน ปัจจัยหลักของกระบวนการผลิตสินค้าและการแสวงหาวัตถุดิบที่ผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าแฟชั่นรักษ์โลกให้ความสำคัญมี 5 ประการดังนี้

1 การใช้น้ำในกระบวนการผลิต ต้องมีการผลิตที่ก่อให้เกิดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตในปริมาณที่ต่ำ

2 การใช้สารเคมีอันตรายในการผลิต ผู้ประกอบการจะเลือกผู้ผลิตที่มีความสามารถใน การบริหารจัดการกับสารเคมีเหล่านี้หรือใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีอันตราย

3 อายุการใช้งาน ต้องเลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตที่มีคุณภาพสูงทนทาน การออกแบบควรเรียบง่าย ใช้งานได้หลากหลาย เพื่อลดการสร้างขยะและทำให้สินค้ามีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

4 การจัดการขยะ เลือกใช้วัตถุดิบประเภทนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse, Repurpose, Recycle) มาใช้ในกระบวนการผลิต

5 วัตถุดิบจากธรรมชาติ เลือกใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติหรือเกษตรอินทรีย์เป็นวัตถุดิบในการผลิต เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพเกษตรกรและการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อม

สินค้าแฟชั่นรักษ์โลกที่ได้รับความนิยมในสหรัฐฯ 5 กลุ่มหลักคือ เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ และเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน ผู้บริโภคในสหรัฐฯ มีพฤติกรรมการเลือกสินค้าโดยคำนึงถึงการออกแบบและประโยชน์ใช้สอย รวมถึงความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะใส่ใจวัตถุดิบที่ต้องมาจากธรรมชาติมากขึ้นเรื่อย ๆ

แนวโน้มความต้องการสินค้าจากวัตถุดิบธรรมชาติของผู้บริโภคถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการไทย ประเทศไทยมีภูมิปัญญาและความรู้ในการผลิตสินค้าจากธรรมชาติหลายชนิดเป็นทุนเดิม ผู้ประกอบการที่สนใจขยายตลาดสินค้าแฟชั่นในสหรัฐฯ จึงต้องใส่ใจปรับตัวและให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน รักษ์โลกอย่างครอบคลุมทุกมิติเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวอเมริกัน 

ประเทศไทยสร้างขยะพลาสติกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นอันดับต้นๆ ของโลก หากผู้ประกอบการไทยสามารถนำขยะเหล่านี้มาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าแฟชั่นรักษ์โลก จะส่งผลดีต่อทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศ ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและส่งเสริมให้ให้สินค้าแฟชั่นรักษ์โลกไทยสามารถขยายตลาดในสหรัฐฯ และตลาดโลกได้มากขึ้นด้วย.

ข้อมูลจาก : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคต.)