สวดมนต์ข้ามปี ทำความดีตลอดไป


สวดมนต์ข้ามปี ทำความดีตลอดไป


ญาติโยมตักบาตรวันปีใหม่ 1 มกราคม 2020
ญาติโยมตักบาตรวันปีใหม่ 1 มกราคม 2020


วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2019 วันส่งท้ายปีเก่า ชาววัดพุทธปัญญาเริ่มทำวัตรเย็น สวดมนต์แปล เจริญสมาธิภาวนา สวดอิติปิโส 108 จบ และฟังบรรยายธรรม พระพุทธคุณ 9 ประการ ซึ่งได้เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2019 วันส่งท้ายปีเก่า ชาววัดพุทธปัญญาเริ่มทำวัตรเย็น สวดมนต์แปล เจริญสมาธิภาวนา สวดอิติปิโส 108 จบ และฟังบรรยายธรรม พระพุทธคุณ 9 ประการ ซึ่งได้เริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป


โดย ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ    

เมื่อวันเดือนปีเก่ากำลังจะผ่านไป วันเดือนปีใหม่กำลังจะก้าวเข้ามา เป็นที่น่าปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง เมื่อพุทธศาสนิกชนที่อาศัยอยู่ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศพากันจัดรายการพิเศษสวดมนต์ข้ามปีกันอย่างกว้างขวาง หากประมวลความเคลื่อนไหวของการสวดมนต์ข้ามปีในปีนี้จากการถ่ายทอดสดจากอุปกรณ์การถ่ายทอดสดทุกประเภท ก็จะเห็นได้ชัดว่า พุทธศาสนิกชนทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดล้วนจัดงานสวดมนต์ข้ามปีกันทั่วทุกท้องที่ของประเทศไทย ยิ่งติดตามก็ยิ่งปลื้มใจว่า พุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัยยังสนใจและร่วมกันจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนากันอย่างพร้อมเพรียงด้วยความสมัครสมานสามัคคีเป็นอย่างดียิ่ง

    คืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จึงเป็นคืนที่เสียงสวดมนต์เพื่อความสงบดังกระหึ่มกระจายความสงบไปอย่างไร้พรหมแดน ความรัก ความปรารถนา ความสุขสงบเย็น ในโอกาสเริ่มต้นปีใหม่ถูกส่งไปทางเสียงสวดอันทรงพลัง ความปรารถนาดีที่แรงกล้าว่า ใครที่มีความทุกข์ จงพ้นจากความทุกข์ ใครที่มีความสุขแล้วขอให้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไป

    นอกจากการสวดมนต์ข้ามปี จะเป็นการสร้างสันติภาพและความสุขสงบทั้งในระดับบุคคลและสังคมแล้ว การสวดมนต์ข้ามปียังมีประโยชน์ที่พอจะประมวลได้ดังต่อไปนี้

    1. การสวดมนต์ข้ามปี เป็นความสามัคคีของพุทธศาสนิกชนในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับครอบครัว หมู่บ้าน อำเภอและจังหวัด ที่เห็นได้ชัดผ่านการปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

    2. การสวดมนต์ข้ามปี เป็นการทำความดี ทางกาย วาจา และใจ ยิ่งใช้เวลานานเท่าไร การสร้างความดีให้ถึงพร้อมทางกาย วาจา และใจ ก็มีมากขึ้นไปเท่านั้น จากความดีของแต่ละคน ขยายไปสู่ความดีของครอบครัว สังคมและประเทศชาติ คืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นคืนแห่งมหากุศล  เป็นคืนที่พุทธศาสนิกชนทำความดีมากที่สุด

    3. การสวดมนต์ข้ามปี เป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของพุทธศาสนิกชนตามหลักโอวาทปาฏิโมกข์ที่ว่า การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำความดีให้ถึงพร้อม การชำระจิตให้บริสุทธิ์ ขณะที่พุทธศาสนิกชนกำลังนั่งสวดมนต์อยู่นั้น เป็นขณะที่ โอวาทปาฏิโมกข์ทั้ง 3 ประการได้รับการปฏิบัติตลอดเวลา

    4. การสวดมนต์ข้ามปี เป็นการทำบุญตามพุทธวิถีแห่งบุญกิริยาวัตถุทั้ง 3 ประการ คือ การให้ทาน การสมาทานศีล และการเจริญภาวนา การร่วมกันบริจาคสร้างสถานที่สวดมนต์เป็นการให้อามิสทาน ขณะที่นั่งสวดมนต์ เป็นเวลาที่ใจเปี่ยมด้วยอภัยทาน การสวดมนต์ข้ามปีอย่างนี้ได้รับการรับรู้ไปถึงไหน ผู้ที่ได้รับทราบล้วนเปล่งเสียงแซ่ซ้องสาธุการอนุโมทนาโดยทั่วกันก็จัดเป็นธรรมทาน ขณะที่สวดมนต์ กาย วาจา และใจ ปกติ นับเป็นศีล การสวดมนต์ด้วยสติสัมปชัญญะ รู้สึกตัวทั่วพร้อม วางจิตไว้กับการสวดมนต์ไม่ซัดซ่ายไปไหนก็จัดเป็นการภาวนา 

    5. การสวดมนต์ข้ามคืน เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา การที่พุทธศาสนิกชน มีความคิดตรงกันที่จะทำกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมร่วมกันจำนวนมากขนาดนี้ นับเป็นการร่วมมือ ร่วมแรงและร่วมใจของพุทธบริษัทที่จะร่วมกันจรรโลงสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง คนที่มาทำกิจกรรมนี้มีทุกเพศทุกวัย การถ่ายทอดภารกิจอันศักดิ์สิทธิ์สู่คนรุ่นต่อไปก็ดำเนินไปด้วยความเมตตากรุณาอย่างอบอุ่นบนพื้นฐานของความสุขร่วมกัน เป็นการยืนยันให้คนรุ่นต่อไปที่เข้ามารับมรดกธรรมจากพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ได้มั่นใจว่า ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข

    คุยกันถึงความดีของการสวดมนต์ข้ามคืนในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ทำกิจกรรมอันยิ่งใหญ่นี้ด้วยความภาคภูมิใจ ก่อนจะจบบทความขอบันทึกไว้ว่า ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พุทธศาสนิกชนชาววัดพุทธปัญญา ได้นัดหมายกันว่า จะเริ่มทำวัตรสวดมนต์เย็นและสวดพระพุทธคุณ 108 จบและฟังการบรรยายธรรมเรื่องพระพุทธคุณ เพื่อจะได้ทราบความหมายพระพุทธคุณที่สวดเป็นภาษาบาลีและมีความซาบซึ้งในพระพุทธคุณจนนำพระพุทธคุณมาประทับในใจ อันนับเป็นการเข้าถึงพระพุทธเจ้าโดยธรรมวิถีดั่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา นั่นแล

    ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 ขออวยพรให้ท่านสาธุชนทั้งหลาย เจริญด้วยพร 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปรารถนาสิ่งใด เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรม ขอสิ่งนั้นจงพลันสำเร็จสมดั่งเจตนาอันดีงามนั้นเทอญ

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 10.28 น.

วัดพุทธปัญญา เมืองโพโมน่า รัฐแคลิฟอร์เนีย